fbpx

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

1) KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM?

Mums ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot šāda veida personas datus:
1.1.) Jūsu datora datus un datus par Jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);
1.2.) datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;(Vārds, Uzvārds , adreses, tālruņa numurs , e – pasts, personas kods gadījumos , ja to pieperasa likumdošana)
1,3.) datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē;
1.4.) datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
1.5.) jebkādu citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.

2) SĪKDATNES

www.naktsmebeles.lv vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Sīkdatne satur informāciju, kuru tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu. Pēc tam šī informācija tiek nosūtīta atpakaļ serverim ik reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu serverim. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammu.
Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam gan „sesijas” sīkdatnes, gan „pastāvīgās” sīkdatnes. Sesijas Sīkdatnes mēs izmantojam, lai izsekotu Jūsu pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnē.
Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas no Jūsu datora mirklī, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai līdz tie sasniedz kādu noteiktu izbeigšanās termiņu.
Šīs tīmekļa vietnes analīzei mēs izmantojam Google Analytics. Google Analytics ģenerē statistikas un citu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, izmantojot sīkdatnes, kas saglabājas lietotāju datoros. Ar mūsu tīmekļa vietni saistītā informācija tiek izmantota, lai sagatavotu ziņojumus par vietnes lietošanu. Šo informāciju uzglabā Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://www.google.com/privacypolicy.html.
Vairums pārlūkprogrammu ļauj Jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas, kamēr daži atļauj tikai trešo personu sīkdatņu noraidīšanu. Piemēram, ar Internet Explorer varat atteikties no visu sīkdatņu izmantošanas, klikšķinot uz „Tools”, „Internet Options”, „Privacy” un izvēloties „Block all cookies” ar atlasītāja palīdzību. Tomēr visu sīkdatņu bloķēšana var negatīvi ietekmēt daudzu tīmekļa vietņu izmantojamību.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org

3) PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

No Jums saņemtie personas datii tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās vietnes daļās noteiktajiem mērķiem.
Mums ir tiesības izmantot Jūsu personas datus, lai:

3.1.) nodrošinātu savstarpējo saistību izpildi, kas izrie no mūsu starpā noslēgto līgumu nosacījumiem.                                                                                                                            3.2.) lai izpildītu likumā noteiktās prasības attiecībā uz valsts institūcijām.
3.3.) administrētu tīmekļa vietni;
3.4.) uzlabotu Jūsu pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
3.5.) dotu Jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
3.6) nosūtītu Jums vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;
6.7.) nosūtītu Jums Jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
3.8.) nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai rūpīgi izvēlētu trešo personu, kuras pēc mūsu domām Jums varētu šķist interesantas, uzņēmējdarbību – pa pastu , e-pastu, vai ar līdzīgām tehnoloģijām, ja Jūs esat tam nepārprotami piekrituši (Jums ir iespējams jebkurā laikā paziņot mums, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu reklāmas paziņojumus);
3.9.) sniegtu trešajām personām statistikas informāciju par mūsu lietotājiem, taču šī informācija netiek izmantota individuālu lietotāju identificēšanai;
3.10) risinātu Jūsu vai par Jums iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.

Ja Jūs iesniedzat personas datus publiskošanai mūsu tīmekļa vietnē, mēs publicējam, kā arī citādi izmantojam šos datus saskaņā ar Jūsu mums piešķirto pilnvarojumu.
Bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.

4) DATU ATKLĀŠANA

Mums ir tiesības atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
Papildus mums ir arī tiesības atklāt Jūsu personas datus:
4.1.) valsts institūcijām tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
4.2.) saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
4.3.) lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
4.4) jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.
Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Jūsu datus nekādām trešajām personām.

5) STARPTAUTISKĀ DATU PĀRSŪTĪŠANA

Mums ir tiesības ievākto informāciju uzglabāt, apstrādāt un pārsūtīt uz jebkuru valsti, kurā mēs darbojamies, lai mums būtu iespējams izmantot šo informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.
Jūsu sniegtie dati var tikt pārsūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības likumdošanas akti nav līdzvērtīgi Eiropas Ekonomiskajā zonā spēkā esošajiem.
Turklāt personas dati, kurus Jūs iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē, tiek publiskoti internetā un ar interneta starpniecību var kļūt pieejami visā pasaulē. Mums nav iespējams novērst citu personu veiktu šādas informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
Jūs skaidri izsakāt savu piekrišanu šādai personas datu pārsūtīšanai.

6) JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBA

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros. Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

7) POLITIKAS GROZĪJUMI

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot tās jauno versiju mūsu tīmekļa vietnē. Jums vajadzētu reizēm pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka izdarītie grozījumi Jūs apmierina.

8) PERSONAS DATU GLABĀŠANAS LAIKA POSMS

Mēs esamr tiesīgi apstrādāt un glabāt personas datus līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta  to saņemšanas brīdī., tai skaitā ::

8.1.) Kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;

8.2.) Tik ilgi cik npieciešams mūsu leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

8.3.) Tik ilgi cik personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;

8.4.)kamēr spēkā mūsu un Jūsu starpā noslēgtās līgumsaistības;

9) JŪSU TIESĪBAS

Faktiski Jūs vai nu vienmēr jau iepriekš skaidri piekrītat tam, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, vai arī mēs Jums nodrošinām tiesības :

9.1.) jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu; Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;

9.2.) pieprasīt mums sniegt Jums jebkādu personas informāciju, kāda ir mūsu rīcībā attiecībā uz Jums. Mēs varam Jums nesniegt šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums.

9.3.) labot visus mūsu rīcībā esošos personas datus par sevi;

9.4.) pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “Tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu.

10) TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.

11) INFORMĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Lūdzam paziņot mums, ja nepieciešama mūsu rīcībā par Jums esošo personas datu labošana vai atjaunināšana.