fbpx

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši un piekrītat turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par privātumu un Saistību atrunu, kā arī visiem citiem līgumiem attiecas turpmāk uzskaitītie jēdzieni. „Klients”, „jūs”, „jūsu” attiecas uz jums — personu, kura piekļūst šai tīmekļa vietnei un piekrīt Uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. „Uzņēmums”, „Mums”, „Mēs” „Mūs” attiecas uz mūsu Uzņēmumu SIA “Marks M”, Reģ. Nr. 43603011849, juridiskā adrese: Dūņu iela 9, Jelgava, Latvija, LV-3001. „Puse”, „Puses” vai „Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums, taču vienlaikus var attiekties gan uz Klientu, gan uz mums. Visi šie jēdzieni attiecas uz piedāvājumu, tā pieņemšanu un maksājuma veikšanas apsvēršanu, kas nepieciešams, lai mēs visatbilstīgākajā veidā sniegtu atbalstu Klientam, neatkarīgi, vai tas notiek noteikta ilguma formālu tikšanos veidā, vai kādiem citiem līdzekļiem, konkrētā nolūkā apmierināt Klienta vajadzības saistībā ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem / produktiem saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem, kuri prevalē pār citiem tiesību aktiem. Jebkuri iepriekšminētie jēdzieni vai citi vārdi, kas ir izmantoti vienskaitlī, daudzskaitlī, lielajiem burtiem un / vai „viņš / viņa” vai „viņi” formas, ir savstarpēji aizvietojami, un tādējādi runa ir par vienu un to pašu.

Saistību atruna

IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI:

  • Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību un nesniedz garantijas saistībā ar šo vietni un tās saturu, arī gadījumā, ja tādas ir snieguši mūsu saistītie uzņēmumi vai kāda cita trešā persona, tostarp saistībā ar neprecizitātēm vai nepilnībām šajā vietnē un / vai Uzņēmuma dokumentos;
  • Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kas var būt radies saistībā ar šīs vietnes izmantošanu. Tas bez ierobežojuma ietver tiešos zaudējumus, tirgus daļas vai peļņas zaudēšanu (neatkarīgi no tā, vai šādu peļņas zudumu varēja iepriekš paredzēt, tas ir radies uzņēmējdarbības normālas norises gaitā, vai arī jūs Uzņēmumu esat brīdinājuši par šādu zaudējumu iespējamību), jūsu datoram, datorprogrammatūrai, sistēmām, programmām un tajās esošiem datiem nodarītu kaitējumu, kā arī citus tiešus vai netiešus, nejaušus vai izrietošus zaudējumus.

Uzņēmums tomēr neizslēdz savu atbildību par personas nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies tā nolaidības dēļ. Iepriekšminētie izņēmumi un ierobežojumi ir piemērojami tikai ciktāl to pieļauj tiesību akti. Nekādas citas jūsu likumīgās patērētāja tiesības netiek skartas.

Pieejamība

Ja vien nav norādīts citādi, šajā vietnē piedāvātie pakalpojumi un produkti ir pieejami vienīgi Eiropas Savienībā, vai arī attiecas uz pasta sūtījumiem, kurus izsūta no Eiropas Savienības. Visas produktu reklāmas ir paredzētas tikai Eiropas Savienības tirgum. Jūs esat pilnībā atbildīgi par to, lai izsvērtu šajā vietnē pieejamo lejupielāžu, programmu un teksta piemērotību jūsu konkrētajām vajadzībām. Jebkuras šīs vietnes daļas vai tās satura tālāka izplatīšana vai pārpublicēšana ir aizliegta, tostarp izmantojot kadrēšanu vai citus līdzīgus vai jebkurus līdzekļus, ja vien tam nav saņemta iepriekšēja rakstiska Uzņēmuma piekrišana. Neatkarīgi no mūsu centieniem nodrošināt jums augstākās kvalitātes pakalpojumus, Uzņēmums negarantē, ka šajā vietnē sniegtais pakalpojums netiks traucēts, būs savlaicīgs vai nekļūdīgs. Izmantojot šo pakalpojumu jūs piekrītat atlīdzināt Uzņēmumam, tā darbiniekiem, aģentiem un saistītajiem uzņēmumiem jebkādus tiem radītus zaudējumus vai kaitējumu.

Žurnālfaili

Mēs izmantojam IP adreses, lai analizētu tendences, pārvaldītu vietni, izsekotu lietotāja kustības un ievāktu plaša spektra demogrāfisko informāciju vispārējai izmantošanai. IP adreses nav saistītas ar personu identificējošu informāciju. Papildus sistēmu administrēšanai, lietošanas paradumu apzināšanai un problēmu novēršanas mērķiem, mūsu tīmekļa serveri automātiski reģistrē standarta piekļuves informāciju, tostarp pārlūkprogrammas veidu, piekļuves laikus / pasta ziņojumu atvēršanu, pieprasītos vietrāžus URL un novirzīšanas vietrāžus URL. Šī informācija netiek koplietota ar trešajām personām, un tiek izmantota tikai šajā uzņēmumā, vadoties pēc „vajadzības pēc informācijas” principa. Visa individuāli identificējama informācija, kas attiecas uz šiem datiem, bez jūsu nepārprotamas piekrišanas nekad netiks izmantota veidā, kas atšķiras no tā, kas minēts iepriekš.

Sīkdatnes

Tāpat kā lielākā daļa interaktīvo tīmekļa vietņu, arī Uzņēmuma vietne [jeb ISP] izmanto sīkdatnes, kas ļauj mums iegūt ziņas par katru vietnes lietotāja apmeklējumu. Dažās mūsu vietnes sadaļās tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu attiecīgās sadaļas funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu vietnes apmeklētājiem. Daži no mūsu saistītajiem partneriem arī var izmantot sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt mūsu Privātuma politikas lapu.

Saites no šīs vietnes

Mēs neuzraugām un nepārbaudām citu personu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām pārvirza saites no šīs vietnes. Šādās vietnēs paustie viedokļi vai publicētie materiāli var nesakrist ar mūsējiem, vai arī nebūt tādi, kurus mēs atbalstām, un par tiem atbild tikai šādu viedokļu vai materiālu publicētājs. Ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu privātuma praksi vai saturu. Mēs mudinām mūsu lietotājus ievērot piesardzību, kad tie pamet mūsu vietni, kā arī izlasīt šo citu vietņu paziņojumus par privātumu. Pirms tām izpaust savu personas informāciju, jums vajadzētu izvērtēt katras šādas ar mūsu vietni savienotas, vai no mūsu vietnes piekļūstamas citas vietnes drošību un uzticamību. Uzņēmums neuzņemsies nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies tāpēc, ka jūs esat izpauduši savu personas informāciju trešajām personām.

Saites uz šo vietni

Jums nevajadzētu veidot saites uz kādu no mūsu vietnes lapām, ja tam nav saņemta mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja tomēr izveidojat saiti uz kādu šīs vietnes lapu, jūs to darāt paši uz savu risku, un iepriekšminētie izņēmumi un ierobežojumi attieksies uz šīs vietnes izmantošanu un saites veidošanu uz to.

Paziņojums par autortiesībām

Jebkurš teksts, kas attiecas uz Uzņēmuma pakalpojumiem vai produktiem un arī viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām un citām attiecīgām intelektuālā īpašuma tiesībām. Uzņēmuma logotips un Produkta logotips ir šim Uzņēmumam piederošas preču zīmes, kas reģistrētas vairākās valstīs.

Saziņas iespējas

Mums ir vairākas e-pasta adreses, uz kurām jūs varat adresēt dažādus pieprasījumus vai jautājumus. Šo un citu kontaktinformāciju var atrast mūsu vietnē, noklikšķinot uz saites „Kontakti”, vai arī Uzņēmuma dokumentos, vai arī zvanot uz Uzņēmuma norādītajiem tālruņa numuriem. Uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 43603011849, juridiskā adrese Dūņu iela 9, Jelgava, Latvija, LV-3001.

Nepārvarama vara

Neviena no pusēm nav atbildīga pret otru pusi par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt šī Līguma saistības situācijā, kura nepakļaujas attiecīgās puses kontrolei, tostarp, bet ne tikai ir saistīta ar nepārvaramu varu, terorismu, karu, politiskiem nemieriem, masu nekārtībām, dumpi, sociāliem nemieriem, pilsonisku vai militāru darbību, sacelšanos, zemestrīcēm, plūdiem vai citiem līdzīgiem neparedzamiem notikumiem, kurus neviena no pusēm nevar kontrolēt un kuru rezultātā tiek izbeigts noslēgtais līgums vai vienošanās un kurus arī nevarēja saprātīgi prognozēt. Šādā gadījumā attiecīgā Puse, kuru skar šāda situācija, par to nekavējoties informē otru Pusi un pieliek visas iespējamās pūles, lai izpildītu šā Līguma noteikumus un nosacījumus.

Atteikšanās no tiesībām

Ja kāda Puse nespēj uzstāt uz jebkura šajā Līgumā minētā noteikuma izpildi, vai izmantot jebkuras no savām tiesībām, tiesiskās aizsardzības līdzekli vai šeit piedāvāto iespēju, tas nav uzskatāms par atteikšanos no tiesībām un nemazina ar šo Līgumu noteikto saistību izpildes pienākumu. Atteikšanās no kādām ar šā vai kāda cita Līguma noteikumos paredzētajām tiesībām nebūs spēkā, ja vien tas nav skaidri norādīts un to parakstījušas abas Puses.

Vispārīga informācija

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei un / vai izmantojot mūsu pakalpojumus, un / vai iegādājoties mūsu produktus, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, un jebkuri strīdi, kas izriet no šādas piekļuves, ir ekskluzīvā Latvijas tiesas kompetencē. Ja kāds no šiem noteikumiem kāda iemesla dēļ nav spēkā vai nav izpildāms (tostarp, bet ne tikai, iepriekš minēto izņēmumu un ierobežojumu dēļ), tad attiecīgais spēkā neesošais vai neizpildāmais noteikums tiek izslēgs no šiem noteikumiem, un tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību vai izpildāmību. Ja uzņēmums nespēj piemērot šajos Noteikumos un nosacījumos un Līgumā noteiktās prasības, vai arī neizmanto tiesības tos izbeigt, to neuzskata par atteikšanos no šiem noteikumiem, un tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu un Līguma vai jebkuras to daļas spēkā esamību, vai arī tiesības pēc tam piemērot katru un ikvienu to noteikumu. Šos noteikumus un nosacījumus negroza, nemaina un nepapildina, izņemot rakstveidā un, ja to paraksta attiecīgi pilnvarotie Uzņēmuma pārstāvji.

Informācija par produkta lietošanu

Šī produkta izmantošanas rezultāti dažādu iemeslu dēļ var atšķirties, un tāpēc netiek garantēti. Rūpīgi izlasiet visu informāciju, kas sniegta kopā ar produktu. Izmantojot šajā tīmekļa vietnē pārdodamo produktu, jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkurām juridiskām, medicīniskām vai finansiālām saistībām, kas jums var rasties, iegādājoties un lietojot šo produktu. Tādējādi šī produkta, vietnes un tajā izvietoto materiālu izmantošana ir uz jūsu paša/-as riska.

Paziņošana par izmaiņām

Uzņēmums patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem mainīt šos nosacījumus, un izmaiņu gadījumā turpinot izmantot šo vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat visām šo noteikumu izmaiņām. Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā veiksim kādas izmaiņas, mēs par to paziņosim mūsu vietnes sākumlapā, un citās svarīgajās mūsu vietnes lapās. Gadījumā, ja izmaiņas skars to, kā mēs izmantojam šīs vietnes apmeklētāju personu identificējošu informāciju, mēs par to paziņosim, nosūtot e-pasta ziņojumu vai pasta vēstuli tiem, kurus šīs izmaiņas skars. Jebkuras mūsu privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas mūsu vietnē 30 dienas pirms to spēkā stāšanās. Tāpēc mēs jūs aicinām regulāri pārlasīt šo paziņojumu.